Curs totalment subvencionat dins del pla de formació sectorial tèxtil de Texfor que promou el Consorci per a la Formació Continua de Catalunya.No té cap cost ni per l’empresa ni per la persona participant.
Per poder realitzar aquesta formació és necessari: Ser Treballador actiu o afectat per un ERTO en una empresa, ser autònom, o estar en situació d’atur, a Catalunya.
OBJECTIU
Conèixer els elements i els mitjans per crear productes tèxtils i d’indumentària d’acord amb les tendències del mercat.
Aprendre a utilitzar les eines informàtiques més freqüents en el disseny de la moda.
DIRIGIT A
Totes aquelles persones relacionades amb el món tèxtil ò que es vulguin introduir en aquest sector i que desenvolupin la seva activitat en àrees de disseny i moda.
CONTINGUTS
1.    Edició d’imatges
2.    Explorar l’entorn de Photoshop
3.    Manipular paletes
4.    Canviar vistes
5.    Canviar modes d’imatge
6.    Seleccionar colors
7.    Crear mostres de colors
8.    Utilitzar la paleta de mostres
9.    Ajustar la brillantor i el contrast
10.  Ajustar el to i la saturació
11.  Canviar l’equilibri de color
12.  Les eines
13.  Seleccionar eines i opcions
14.  Treballar amb pinzells
15.  Utilitzar les eines de pintura
 
DOCENT
 El docent té una àmplia i reconeguda experiència en el coneixement de la matèria a impartir i en la realització de formació en l’àrea a desenvolupar.

TITULACIÓ 
Es lliurarà un certificat d’aprofitament a tots els alumnes que hagin assistit un mínim del 75% de les classes.

DATES I LLOC DE REALITZACIÓ
Calendari:  De l’11 de maig a l’11 de juny
Durada: 30 hores.
Horari: dimarts i divendres de 16:00 a 19:00 h.
Lloc realització: aula virtual. L’aula virtual és l’entorn d’aprenentatge on formador i participants interactuen, en temps real, a través d’un sistema de comunicació telemàtic de caràcter síncron que permet portar a terme un procés d’intercanvi de coneixements a fi de possibilitar l’aprenentatge de les persones que participen a l’aula.
La connexió es realitzarà per mitja d’un campus virtual per que cada participant tingui accés a l’eina de Photoshop.
 
INSCRIPCIONS
És imprescindible per realitzar la preinscripció al curs, que cada participant ens faci arribar la SOL•LICITUD de PRE-INSCRIPCIÓ, amb tots els camps emplenats, abans del 03 de maig, a anna@texfor.es
Junt amb la sol·licitud d’inscripció cal adjuntar:
•    Fotocòpia del DNI
•  Fotocòpia capçalera de la darrera nòmina ò fotocòpia del darrer rebut d’autònom.
•    En cas d’estar afectat per un ERTO, document acreditatiu.
•  En cas dels treballadors en situació d’atur, copia full de demandant d’ocupació (document DARDO).
Les places són limitades i seran degudament confirmades abans de l’inici del curs. La inscripció no es considerarà vàlida fins no tenir tota la documentació sol·licitada.
 
Per a qualsevol consulta podeu dirigir-vos a Anna Vidal – anna@texfor.es – 937451917