Us informem que enguany, d’acord amb els estatuts del Gremi, s’ha de procedir a la renovació de la Junta Directiva, ja que ha exhaurit el seu mandat de quatre anys. És per aquest motiu que encetem un procés electoral que culminarà a l’Assemblea General Extraordinària prevista pel dimarts, 22 de Juny de 2021 amb l’elecció del president i dels òrgans de govern de la Junta Directiva.

Tots els socis tenen dret a presentar una candidatura per optar a la presidència. El termini per presentar candidatura, fixat pel procés electoral, s’iniciarà el dia 24 de maig i finalitzarà el 04 de juny .

Podeu presentar la vostra candidatura a:

Personalment:
Carrer Sant Pau, 6, 08221, Terrassa
Horari: de dilluns a divendres de 9h a 15h.

Per correu postal:
C/Sant Pau, 6, 08221, Terrassa ò bé per correu electrònic a: institut.gremitextil@cecot.org
Les candidatures constaran d’un candidat a la presidència més una relació de mínim quatre persones que formaran la futura Junta Directiva. Aquestes persones han de representar a empreses agremiades que estiguin al corrent de pagament de la seva quota.

Entre els dies 7 i 8 de juny es validaran les candidatures per una Junta Electoral, formada pels següents membres, que vetllarà pel correcte funcionament de les eleccions, i es comunicarà als interessats l’admissió d’aquestes. Les candidatures es faran públiques el 9 de juny. Sr. Oriol Alba, representant de la Cecot Sra. Rosa Roca, coordinadora a l’Institut Industrial – Gremi Tèxtil   Entre els dies 10 i 11 de juny els agremiats podran presentar les al·legacions que considerin oportunes a la Junta Electoral.

L’elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per acord de l’Assemblea General Extraordinària pres per majoria simple de vots dels socis presents o representats pel vot delegat que s’enllaça.