Curs totalment subvencionat dins del pla de formació sectorial tèxtil de TEXFOR  que promou el Consorci per a la Formació Continua de Catalunya.No té cap cost ni per l’empresa ni per a la persona participant.
Per poder realitzar aquesta formació és necessari: ser treballador actiu o afectat per un ERTO en una empresa, ser autònom, o estar en situació d’atur a Catalunya.

DIRIGIT A
Totes aquelles persones relacionades amb el mon tèxtil o que es vulguin introduir en aquest sector i que desenvolupin la seva activitat en àrees del disseny i la moda.


OBJECTIU
Conèixer amb profunditat els elements i els mitjans per crear productes tèxtils d’indumentària d’acord amb les tendències mercat. Aprendre a utilitzar les eines informàtiques més freqüents en el disseny de la moda.
Objectius específics:
•    Saber crear formes vectorials.
•    Saber mantenir la proporció a l’escalar.
•    Saber crear nous pinzells d’art, de motiu i de dispersió.
•    Saber realitzar efectes gràfics i formes 3D.
•    Perfeccionar el color, mostres, degradats, textures, pantones.
•    Saber gestionar les imatges

CONTINGUTS
1.    Formes vectorials. Creador de formes
2.    Traçats bézier. Nodes, segments i punts de control. Tipus de nodes
3.    Gruix del traç i variables. manteniment de la proporció a l’escalar
4.    Pinzells. Creació de nous pinzells d’art, de motiu i de dispersió
5.    Distorsions de envoltant, efectes gràfics
6.    Sobreimpressió, prova de perfils de color i acoblament de transparències
7.    3D. Formes 3D coneixement del procés de treball
8.    Perspectives
9.    Màscares d’opacitat
10.  Aplicació i transparències
11.  Màscares de tall
12.  Color. RGB i CMYK. Mostres, degradats, textures. Pantones
13.  Text i tipografia. Enllaçar caixes. Text en traçats
14.  Fons amb motius
15.  Gestió d’imatges. Enllaç, incrustar

DOCENT 

El docent té una àmplia i reconeguda experiència en el coneixement de la matèria a impartir i en la realització de formació en l’àrea a desenvolupar. 

TITULACIÓ  
Es lliurarà un certificat d’aprofitament a tots els alumnes que hagin assistit un mínim del 75% de les classes. 

DATES I LLOC DE REALITZACIÓ
Calendari:  del 15 de juny al 22 de juliol – Dies: 15, 22, 29 de juny 1, 6, 8, 13, 15, 20 i 22 juliol.
Durada: 30 hores.
Horari: dimarts i dijous de 16:00 a 19:00 h.
Lloc realització: aula virtual. L’aula virtual és l’entorn d’aprenentatge on formador i participants interactuen, en temps real, a través d’un sistema de comunicació telemàtic de caràcter síncron que permet portar a terme un procés d’intercanvi de coneixements a fi de possibilitar l’aprenentatge de les persones que participen a l’aula.
La connexió es realitzarà per mitja d’un campus virtual per que cada participant tingui accés a l’eina de Illustrator. 

INSCRIPCIONS
És imprescindible per realitzar la preinscripció al curs, que cada participant ens faci arribar la SOL•LICITUD PRE-INSCRIPCIÓamb tots els camps emplenats, abans del 08 de juny, a anna@texfor.es
Junt amb la sol•licitud d’inscripció cal adjuntar:
•    Fotocòpia del DNI
•    Fotocòpia capçalera de la darrera nòmina o Fotocopia del darrer rebut d’autònom.
•    En cas d’estar afectat per un ERTO, document acreditatiu.
•  En cas dels treballadors en situació d’atur, copia full de demandant d’ocupació (document DARDO).
Les places son limitades i seran degudament confirmades abans de l’inici del curs.

La inscripció no es considerarà vàlida fins tenir tota la documentació sol•licitada. Per a qualsevol consulta podeu dirigir-vos a Anna Vidal – anna@texfor.es – 937451917 – 609414476