Fins el 30 de setembre es pot presentar la sol·licitud per participar en el programa d’ajut al comerç al detall, Acceleradora tecnològica de Comerç, que impulsa el Consorci de Comerç, Artesania i Moda, el CCAM.

L’objectiu és facilitar un salt qualitatiu de l’estratègia digital de les empreses participants.

El DOGC ha publicat el 29 de juliol la Resolució per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en espècie en forma de la participació en el programa d’acceleració tecnològica per a empreses de Comerç a Catalunya.

Aquest ajut serà anual i vol accelerar el ritme que les empreses incorporen la tecnologia als seus processos, des de l’organització interna fins a la comercialització o el servei postvenda. Es podran beneficiar un màxim de 16 empreses.

El programa consta de dues fases:

La primera inclourà la transferència d’informació per mitjà de workshops especialitzats i una diagnosi dels reptes de cada empresa i es posarà les bases per una estratègia digital individualitzada.

La segona consistirà en un acompanyament personalitzat de sis setmanes per implantar un pla d’acció destinat a implementar un salt qualitatiu en l’estratègia digital de cadascuna de les empreses.

EMPRESES PARTICIPANTS

Poden participar en aquest procediment empreses o persones físiques del sector comerç detallista que tinguin un model testat i capacitat per aportar innovació al sector. Cal que aquestes empreses es trobin en fase de creixement i que tinguin potencial per seguir creixent. Així mateix, és imprescindible que siguin empreses obertes a nous reptes i canvis, amb una estructura prou sòlida per poder endegar aquests canvis.

En aquestes bases reguladores s’entenen com a empreses de comerç detallistes les que presten activitats empresarials de comerç al detall. Queden exclosos els fabricants, els majoristes que no realitzen venda al detall, les empreses de serveis i les activitats de restauració.

REQUISITS

Les empreses i/o persones físiques interessades a participar en el programa han de complir els requisits següents:

a) Tenir domicili fiscal a Catalunya

b) Tenir estructura empresarial pròpia

c) Comptar amb almenys un punt de venda físic a Catalunya

d) Vendre per internet a través d’una pàgina web pròpia

PRESENTACIÓ SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ

Les sol·licituds s’han de presentar, segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (https://canalempresa.gencat.cat/ca/inici/), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://www.ccam.cat) i a la pàgina web del Departament d’Empresa i Treball (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

4.2 Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici).

CRITERIS DE SEL·LECCIÓ

Per optar a aquests ajuts, les sol·licituds presentades hauran de tenir una puntuació mínima de 50 punts sobre un total de 100, en cas contrari s’entendran com a denegades. El comitè d’experts valorarà les propostes de les empreses d’acord amb els següents criteris:

  1. Proposta de valor: fins a 40 punts
  2. Gestió i potencial de creixement: fins a 40 punts
  3. Equip i motivació: fins a 20 punts

Podeu consultar les bases aquí.

Per ampliar la informació cliqueu aquí.