Us fem difusió d’una noticia que ens arriba des de Texfor sobre la presentació a la Comissió de sol·licituds de modificació de suspensions i contingents aranzelaris vigents per part d’alguns Estats membres de la UE, i que en cas de ser aprovades entrarien en vigor al juliol de 2022.


Les suspensions i contingents aranzelaris permeten importar a la UE matèries primeres, productes semi-acabats o components, sense pagament o amb reducció d’aranzels. Per això cal que aquestes matèries primeres o components es destinin a la fabricació dels productes industrials de la UE i, en conseqüència, sigui objecte de transformació a la UE, i es demostri que no es produeixen a la UE pel cas que es sol·liciti una suspensió aranzelària, o bé que es produeixen en quantitats insuficients dins de la UE i, per tant, no poden proveïr les necessitats del mercat a la UE.


Les empreses afectades per aquestes sol·licituds de modificació han de posar-se en contacte amb la Subdirecció General de Política Aranzelària i d’Instruments de Defensa Comercial a la següent adreça: sgpar.sscc@mincotur.es ò kcardenas@mincotur.es per presentar una objecció a la sol·licitud de modificació de contingent i/ò suspensió ò bé, per contra, donar suport a la petició, abans del 30 de novembre de 2021.


És important que les empreses interessades a oposar-se a alguna(es) d’aquestes sol·licituds indiquin si poden produir un producte idèntic, equivalent o de substitució a aquells per als quals s’ha sol·licitat el contingent ò la suspensió, així com també les dades de producció i de contacte de l’empresa. Així mateix, serà benvingut qualsevol comentari d’interès sobre les modificacions proposades perquè sigui traslladat al Grup d’Economia Aranzelària, com a posició espanyola.


Les noves sol·licituds de modificació són les que s’indiquen a continuació:


Dinamarca sol·licita que es modifiqui el text del codi aranzelari 5603 14 90 60, actualment objecte de suspensió i que s’estengui la suspensió al codi aranzelari 5603 14 10 20, de manera que la suspensió aranzelària afecti els productes dels codis 5603 14 90 60 i 5603 14 10 20 que reuneixin les característiques descrites en el següent quadre sota els termes Amendment request.

Alemanya, França i Finlàndia sol·liciten que es modifiqui el text del codi aranzelari 2926 10 00 20, actualment objecte de contingent i que s’incrementi el seu volum de 48.000 tones en l’actualitat, de manera que el contingent aranzelari afecti els productes del codi 2926 10 00 20, que reuneixin les característiques descrites en el següent quadre sota els termes Amendment request. 

Per a més informació podeu contactar amb la Maria Palacio al correu maria@texfor.es