Inici 2 de maig- Presencial en Aula VirtualInscripcions abans del 29 d’abril

Curs totalment subvencionat dins del pla de formació sectorial tèxtil de Texfor que promou el Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. No té cap cost ni per l’empresa ni per la persona participant.
Per poder realitzar aquesta formació és necessari: Ser Treballador actiu ò afectat per un Erto en una empresa, ser autònom, ò estar en situació d’atur, a Catalunya.


OBJECTIU
• Conèixer els diferents processos productius de la indústria tèxtil.
• Conèixer com s’organitza una empresa tèxtil.
• Tenir un coneixement bàsic dels processos tèxtils


DIRIGIT A
Totes aquelles persones relacionades amb el món tèxtil ò que es vulguin introduir en aquest sector i que desenvolupin la seva activitat en àrees des de la producció fins al disseny i la moda, la comercialització, distribució etc.


CONTINGUTS
• Cadena de valor . Organització d’empresa.
• Coneixement dels processos tèxtils:
o Fibres
o Filatura
o Paràmetres dels fils
o Teixiduria de calada. Teoria teixits
o Tintura: maquines, preparació, processos
o Estampació
o Aprestos i acabats
o Confecció
• Etiquetatge
• Control i gestió qualitat
• Sostenibilitat

DOCENT

Sr. Antonio Solé – Enginyer industrial tèxtil amb una àmplia i reconeguda experiència en el coneixement de la matèria a impartir i en la realització de formació en l’àrea a desenvolupar.

TITULACIÓ
Es lliurarà un certificat d’aprofitament a tots els alumnes que hagin assistit un mínim del 75% de les classes.


DATES I LLOC DE REALITZACIÓ
Calendari: Dies 2, 4, 11, 16, 18, 23, 25 i 30 de maig, 1, 8, 13 i 15 de juny
Durada: 30 hores.
Horari: dilluns i dimecres de 16:00 a 18:30 h.


Lloc realització:
La sessió del dia 18 de maig serà una classe pràctica amb l’assistència presencial a la seu de Texfor, C/ Sant Quirze, 30 – Sabadell (Barcelona).
Resta de sessions en Aula Virtual. L’aula virtual és l’entorn d’aprenentatge on formador i participants interactuen, en temps real, a través d’un sistema de comunicació telemàtic de caràcter síncron que permet portar a terme un procés d’intercanvi de coneixements a fi de possibilitar l’aprenentatge de les persones que participen a l’aula.


INSCRIPCIONS
És imprescindible per realitzar la inscripció al curs, que cada participant faci arribar la SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ, amb tots els camps emplenats, abans del dia 29 d’abril, a l’adreça anna@texfor.es

Junt amb la sol·licitud d’inscripció cal adjuntar:

• Fotocòpia del DN.I
• Fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina o Fotocopia del darrer rebut d’autònom.
• En cas d’estar afectat per un Erte, o un Erte vinculat a formació , document acreditatiu.
• En cas dels treballadors en situació d’atur, copia full de demandant d’ocupació (document DARDO).

Les places son limitades i seran degudament confirmades abans de l’inici del curs. La inscripció no es considerarà vàlida fins no tenir tota la documentació sol·licitada.

Per a qualsevol consulta podeu dirigir-vos a Anna Vidal – anna@texfor.es