Programa d’ajuts a inversions d’Alt Impacte

Què es subvenciona? 

Línia 1: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte de creació d’ocupació. 
Línia 2: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte en actius fixes.   

Qui pot ser beneficiari? 

Empreses amb establiment operatiu a Catalunya o en procés d’establir-lo, tret de les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari i les empreses amb projectes amb  activitat inclosa dins de sacrifici de bestiar i conservació de carn, i elaboració de productes carnis, que recull la classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE) i les dedicades a la producció primària de productes agrícoles.  

Quines son les despeses subvencionables?

Línia 1. Projectes de creació de llocs de treball: Es considera subvencionable el cost laboral dels primers 6 mesos del nou personal contractat. El cost laboral inclou el salari brut i les cotitzacions socials obligatòries a la Seguretat Social a càrrec de l’empresa.
Línia 2. Projectes d’inversió: Actius fixes productius, tan materials (maquinària, equipament productiu i/o de laboratori) com immaterials, i instal·lacions també clarament vinculades al procés productiu. No s’acceptaran actius de segona mà.  

Per a més informació sobre el programa d’ajuts, cliqueu aquí.