Els agents socials procediran a l’aprovació i signatura de les taules salarials el pròxim 27 de gener, i encara que estan a dia avui pendents encara d’alguna signatura digital, les avancem per a la seva possible aplicació en la nòmina del mes de gener.
A manera provisional, els efectes d’aquestes taules són els següents:

A. Revisió taules salarials 2022:

  1. En aplicació de l’article 52, punt 3 del conveni, es procedeix a la revisió salarial de les taules dels diferents annexos, regularitzant-se amb el 0’5%, taxa màxima a aplicar, tenint en compte que la diferència entre l’increment pactat i l’IPC corresponent al 2022 ha superat aquesta xifra. S’adjunten a la present Acta les taules salarials revisades corresponents als annexos subsectoriales de TEXFOR (llana, seda, cotó i ram de l’aigua).
  2. Totes les empreses afectades pel present conveni hauran de fer efectives les diferències salarials que es derivin de l’aplicació de les taules revisades, amb efectes des de l’1 de gener de 2022, abans del 31 de març de 2023.

B. Taules salarials 2023

  1. Amb efectes des de l’1 de gener del 2023, les taules salarials (del 2022, revisades) s’incrementaran en un 2 per cent. S’adjunten a la present acta les taules salarials per al 2022 corresponents als annexos subsectoriales de TEXFOR.
  2. Totes les empreses afectades pel present conveni hauran de fer efectius els increments salarials pactats, abans del 31 de març del present any. El pagament posterior a aquesta data reportarà el 10% de recàrrec per mora, conforme la legislació laboral vigent. Aquelles empreses que sol·licitessin i pactessin o els anés aprovat la inaplicació de l’increment salarial, no hauran d’abonar cap recàrrec.
    Finalment, cal indicar que el Salari Mínim Interprofessional es manté a data actual, en els 14.000 euros anuals.

Descarregar taules salarials aquí.

Vegeu el document aquí.