S’ha publicat la convocatòria per a la concessió d’ajudes corresponents a l’any 2023 per a l’execució de plans d’innovació i sostenibilitat en l’àmbit de la indústria manufacturera.
Podeu consultar les bases reguladores en el següent enllaç

Beneficiaris
Podran ser beneficiàries de les ajudes les societats amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a Espanya i degudament inscrites en el registre corresponent, amb independència de la seva grandària, que desenvolupin una activitat industrial (durant almenys 3 anys), i que no formin part del sector públic.

Cada entitat podrà presentar una o diverses sol·licituds en aquesta convocatòria. Cada sol·licitud contindrà un únic projecte, individual, independent i autònom quant a les actuacions que inclou i els costos i inversions imputats

Quantia
El pressupost mínim de conceptes finançables per a cada projecte serà de 100.000 euros i l’import màxim de subvenció a percebre en aquesta convocatòria estarà limitat a 4.000.000 d’euros per grup empresarial.

El termini de presentació comença el dia 29 de maig i finalitza el dia 28 de juny.

Per a més informació descarregueu el document aquí