Mitjançant el Reglament (UE) 2021/2283 del Consell, amb l’objectiu de garantir subministraments suficients i ininterromputs de certs productes agrícoles i industrials produïts en quantitats insuficients a la Unió i, per tant, evitar perturbacions en el mercat d’aquests productes, es van obrir contingents arancelaris autònoms de la Unió.

A partir de l’1 de juliol de 2023 poden importar-se a la Unió Europea exempts d’aranzels, fins que es cobreixin els contingents marcats pel contingent, els següents productes tèxtils.

Més informació