S’ha publicat la classificació aranzelària actualitzada, aprovada pel REGLAMENT
D’EXECUCIÓ (UE) 2023/2364 DE LA COMISSIÓ de 26 de setembre de 2023, per la qual es modifica l’annex I del Reglament (CEE) no 2658/87 del Consell relatiu a la nomenclatura aranzelària i estadística i a l’aranzel duaner comú, que entrarà en vigor l’1 de gener de 2024.

Aquest Reglament recull la versió completa de la nomenclatura combinada i determina els tipus de drets aranzelaris aplicables a les importacions de tercers països que es produeixin a la Unió Europea a partir de l’1 de gener de 2024.

Més informació