El Reial decret 145/2024, de 6 de febrer, publicat el 7 de febrer, fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2024, i es veu incrementat en un 5% quedant les quantitats fixades en:

• 37,8 euros/dia o 1.134 euros/mes o 15.876 euros anuals (14 pagues) segons el salari estigui fixat per dies o per mesos, per a qualssevol activitats en l’agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat de les persones treballadores. En 12 pagues ascendeix a un salari mensual de 1.323€/mes.

 • 53,71 euros/jornada legal en l’activitat per a les persones treballadores eventuals i per a
les temporeres i temporers els serveis dels quals a una mateixa empresa no excedeixin de 120
dies.

• 8,87 euros/hora efectivament treballada per a les empleades i empleats de llar que
treballin per hores, en règim extern.

A tenir en compte:
✓ Aquest increment del SMI té caràcter retroactiu des de l’1 de gener de 2024.
✓ Compensació i absorció: La revisió del salari mínim no afecta a la quantia de salaris
professionals que cobri la persona treballadora quan, en el seu conjunt i en còmput
anual, siguin superiors al SMI.
✓ S’ha modificat el límit exempt de l’Impost sobre la Renda passant a ser de 15.876 €.
✓ No es practicarà retenció sobre els rendiments del treball la quantia del qual, superi l’import
anual establert en el quadre següent en funció del nombre de fills i altres
descendents i de la situació del contribuent.

Quadre i més informació