El Butlletí Oficial de l’Estat – BOE ha publicat la convocatòria per a la concessió en règim de concurrència competitiva, d’ajudes als consumidors electrointensius per a la compensació del finançament de suport per a la producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració d’alta eficiència i compensació de l’extra-cost en els territoris no peninsulars inclosos en els càrrecs suportats per aquests consumidors l’any 2023.

Les bases reguladores s’estableixen en el Títol III del Reial decret 1106/2020, de 15 de desembre.

Podeu consultar la convocatòria visitant aquest enllaç.

Beneficiaris
Empreses privades titulars d’un punt de subministrament o instal·lació, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, i que compleixin els següents requisits: a) Estar vàlidament constituïdes conforme a la normativa en vigor en el moment de presentar la sol·licitud. / b) Estar en possessió del certificat de consumidor electrointensivo. /c) Realitzar en cadascuna de les instal·lacions o punts de subministrament per als quals sol·liciti la subvenció una o diverses activitats en els sectors enumerats en l’Annex I de l’Ordre de convocatòria sota els codis CNAE que s’expliciten en aquest. (Com per ex.: CNAE: 1310, 1320, 1330, 1391, 1393, 1394, 1395, 1396 entre altres). / d) Acreditar haver suportat els càrrecs en els preus del subministrament d’electricitat corresponents a l’any anterior al de la convocatòria.

Quantia
La quantia màxima de les ajudes que podran atorgar-se en virtut de la present convocatòria al conjunt de tots els beneficiaris serà de 31.878.355,92 €. Les ajudes adoptaran la forma de subvenció.
Costos subvencionables i import màxim de l’ajuda.
El cost subvencionable i l’import màxim de l’ajuda es calcularà d’acord amb el que es disposa en la present convocatòria apartat corresponent.

Termini de sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds i la corresponent documentació s’inicia el dia 4 de juny de 2024 i finalitzarà l’1 de juliol de 2024 tots dos inclusivament.

Més informació