L’informem de la classificació aranzelària actualitzada, aprovada pel Reglament d’Execució (UE) 2020/1577 de la Comissió de 21 de setembre, per la qual es modifica l’annex I del Reglament (CEE) nº 2658/87 de Consell relatiu a la nomenclatura aranzelària i estadística i a l’aranzel duaner comú, i que entrarà en vigor l’1 de gener de 2021.

Aquest Reglament recull la versió completa de la nomenclatura combinada i determina els tipus de drets aranzelaris aplicables a les importacions de tercers països que es produeixin a la Unió Europea a partir de gener de 2021.

Cal dir que la Classificació Aranzelària per al 2021 introdueix codis de nomenclatura combinada (NC) per les mascaretes facials com a conseqüència de la COVID-19.

Per a les mascaretes de protecció facial s’estableix els següents codis de Nomenclatura Combinada (NC): 

63079093 mascaretes filtrants (FFP) conforme amb la norma EN149 y altres mascaretes capaces de filtrar, com a mínim, el 80 % de las partícules de 0,3 micres.
63079095 les altres.
 
Pel que fa a la resta de les matèries tèxtils classificades en els capítols 50 a 63 no hi ha variació respecte a la classificació de l’any 2020.
 
Pot descarregar la classificació aranzelària actualitzada aquí